Thủ tục cấp sổ đỏ cho nhà có giấy viết tay

05/07/2017 09:59

(3)

Hỏi: Gia đình tôi hiện đang sinh sống trên mảnh đất mua lại của 1 gia đình khác từ ngày 26/9/1986 (chỉ có giấy tờ viết tay giữa hai bên). Đến nay chúng tôi chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Xin hỏi, gia đình tôi có được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không? Thủ tục xin cấp như thế nào?

Bùi Văn Thắng (tỉnh Hòa Bình)

Mua nhà giấy viết tay có giống như ngồi trên đống lửa?
Mua nhà giấy viết tay có giống như ngồi trên đống lửa?

Trả lời:

Dưới đây là trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hoà Bình:

Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 có nêu rõ quy định về Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất, như sau:

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:

…d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;…

Chiếu theo quy định nêu trên, nếu mảnh đất gia đình ông Thắng đang sử dụng không có tranh chấp và được UBND xã xác nhận đất đã sử dụng ổn định trước ngày 15/10/1993 thì gia đình ông được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Về trình tự, thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận:

Trình tự, thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu và đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất đã được quy định cụ thể tại Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai.

Còn Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nêu các quy định về hồ sơ địa chính, trong đó bao gồm thành phần hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu.

Điều 60 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai có nêu nơi nộp hồ sơ và trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính về đất đai.

Căn cứ vào các quy định nêu trên, với trường hợp của gia đình ông Thắng, nếu mảnh đất gia đình ông đang sử dụng không có tranh chấp, được UBND xã nơi ông cư trú xác nhận đã sử dụng ổn định trước ngày 15/10/1993 thì đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do đó ông Thắng có thể đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, thành phố hoặc UBND xã, thị trấn nơi có đất để nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.    

Thành phần hồ sơ như sau:

a) Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04/ĐK (ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính)

b) Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (sau đây gọi là Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) đối với trường hợp đăng ký về quyền sử dụng đất;

c) Một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP đối với trường hợp đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Nếu ông Thắng đăng ký về quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng thì ông phải có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng đã có sơ đồ phù hợp với hiện trạng nhà ở, công trình đã xây dựng);

d) Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có).

(Theo Chinhphu.vn) 

Đọc thêm

lên đầu trang