Thống kê chi tiết du lịch tỉnh Khánh Hòa 10 tháng đầu năm 2019

08/11/2019 01:16

(387)

Số liệu thống kê du lịch chi tiết tỉnh Khánh Hòa từ tháng 1/2019 đến tháng 10/2019. Số liệu thống kê từ Sở Du Lịch tỉnh Khánh Hòa bao gồm:

Tổng số lượt khách Quốc tế /Nội địa phục vụ, Tổng số ngày khách lưu trú, Ngày khách lưu trú bình quân, Công suất sử dụng phòng bình quân, Tổng doanh thu từ các cơ sở lưu trú du lịch, Tổng số lượt khách Quốc tế /Nội địa và khách Việt Nam đi nước ngoài thông qua các doanh nghiệp lữ hành, vận chuyển… Tổng doanh thu từ doanh nghiệp lữ hành, vận chuyển, Lượt khách tham quan du lịch, Doanh thu từ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và Quốc tịch khách Quốc tế đến Khánh Hòa.

Số liệu thống kê chi tiết du lịch tỉnh Khánh Hòa 2019 Số liệu thống kê chi tiết du lịch tỉnh Khánh Hòa 2019 Số liệu thống kê chi tiết du lịch tỉnh Khánh Hòa 2019 Số liệu thống kê chi tiết du lịch tỉnh Khánh Hòa 2019 Số liệu thống kê chi tiết du lịch tỉnh Khánh Hòa 2019 Số liệu thống kê chi tiết du lịch tỉnh Khánh Hòa 2019 Số liệu thống kê chi tiết du lịch tỉnh Khánh Hòa 2019 Số liệu thống kê chi tiết du lịch tỉnh Khánh Hòa 2019 Số liệu thống kê chi tiết du lịch tỉnh Khánh Hòa 2019 Số liệu thống kê chi tiết du lịch tỉnh Khánh Hòa 2019 Số liệu thống kê chi tiết du lịch tỉnh Khánh Hòa 2019 Số liệu thống kê chi tiết du lịch tỉnh Khánh Hòa 2019 Số liệu thống kê chi tiết du lịch tỉnh Khánh Hòa 2019 Số liệu thống kê chi tiết du lịch tỉnh Khánh Hòa 2019 Số liệu thống kê chi tiết du lịch tỉnh Khánh Hòa 2019 Số liệu thống kê chi tiết du lịch tỉnh Khánh Hòa 2019 Số liệu thống kê chi tiết du lịch tỉnh Khánh Hòa 2019 Số liệu thống kê chi tiết du lịch tỉnh Khánh Hòa 2019 Số liệu thống kê chi tiết du lịch tỉnh Khánh Hòa 2019 Số liệu thống kê chi tiết du lịch tỉnh Khánh Hòa 2019 Số liệu thống kê chi tiết du lịch tỉnh Khánh Hòa 2019 Số liệu thống kê chi tiết du lịch tỉnh Khánh Hòa 2019 Số liệu thống kê chi tiết du lịch tỉnh Khánh Hòa 2019 Số liệu thống kê chi tiết du lịch tỉnh Khánh Hòa 2019 Số liệu thống kê chi tiết du lịch tỉnh Khánh Hòa 2019 Số liệu thống kê chi tiết du lịch tỉnh Khánh Hòa 2019 Số liệu thống kê chi tiết du lịch tỉnh Khánh Hòa 2019 Số liệu thống kê chi tiết du lịch tỉnh Khánh Hòa 2019 Số liệu thống kê chi tiết du lịch tỉnh Khánh Hòa 2019 Số liệu thống kê chi tiết du lịch tỉnh Khánh Hòa 2019 Số liệu thống kê chi tiết du lịch tỉnh Khánh Hòa 2019 Số liệu thống kê chi tiết du lịch tỉnh Khánh Hòa 2019 Số liệu thống kê chi tiết du lịch tỉnh Khánh Hòa 2019 Số liệu thống kê chi tiết du lịch tỉnh Khánh Hòa 2019 Số liệu thống kê chi tiết du lịch tỉnh Khánh Hòa 2019 Số liệu thống kê chi tiết du lịch tỉnh Khánh Hòa 2019 Số liệu thống kê chi tiết du lịch tỉnh Khánh Hòa 2019 Số liệu thống kê chi tiết du lịch tỉnh Khánh Hòa 2019

Sở Du Lịch tỉnh Khánh Hòa

Đọc thêm

lên đầu trang