Thủ tục pháp lý Khánh Hòa

Thủ tục bổ sung Nhà đã xây lên sổ đỏ Đất như thế nào?
03/01/2019 07:21

Theo quy định của pháp luật về đất đai, người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê… cũng như các quyền xây dựng, tạo lập tài sản…

23/10/2018 03:04

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2018 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày…

lên đầu trang