Kinh tế Việt Nam 2017

Diễn biến chỉ số giá tiêu dùng năm 2017 (%)
11/02/2018 11:30

Năm 2017, công tác chỉ đạo điều hành giá đã góp phần tích cực thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/1/2017 của Chính…

lên đầu trang