Đầu tư Khánh Hòa 2018

dau tu tinh khanh hoa 2018
23/10/2018 03:04

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2018 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày…

lên đầu trang