Đang xem từ khóa "Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất"

Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất

Cách bổ sung Nhà đã xây lên sổ đỏ Đất

Theo quy định của pháp luật về đất đai, người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê… cũng như các quyền xây dựng, tạo lập tài sản gắn liền với đất. Trường hợp bổ sung Nhà đã xây lên sổ đỏ Đất thì trước hết…