Sở Xây Dựng: Kiểm tra công tác nghiệm thu xây dựng công trình

08/11/2018 11:51

(15)

Sở Xây Dựng: Chỉ đạo kiểm tra công tác nghiệm thu xây dựng công trình trong quá trình thi công và hoàn thành thi công xây dựng. Trường hợp chủ đầu tư tự bàn giao, đưa hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định, thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điểm c Khoản 5 Điều 17 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ.

Đính kèm: Văn bản số 4337/SXD-KTCL

Thực hiện công tác quản lý Nhà nước về quản lý chất lượng công trình xây dựng trong đó có nội dung kiểm tra công tác nghiệm thu công trình trong quá trình thi công, nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng theo quy định Luật Xây dựng năm 2014, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (trước đây là Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2013) và Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình);

Sở Xây dựng đã có các văn bản: số 924/SXD-KTCL ngày 08/5/2014, số 1474/SXD-TTra ngày 23/4/2018 và số 2315/SXD-KTCL ngày 14/6/2018 gửi các cơ quan, đơn vị liên quan, các chủ đầu tư các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đề nghị nghiêm túc thực hiện việc kiểm tra công tác nghiệm thu xây dựng công trình trong quá trình thi công và hoàn thành thi công xây dựng, tuy nhiên đến nay các chủ đầu tư vẫn chưa quan tâm thực hiện theo quy định.

Để việc kiểm tra công tác nghiệm thu các công trình thực hiện đúng trình tự, quy định pháp luật, hạn chế các thiếu sót, rủi ro có thể xảy ra đối với các công trình, Sở Xây dựng yêu cầu các chủ đầu tư xây dựng các công trình được quy định tại Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 lưu ý:

Khi triển khai xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo Giấy phép xây dựng được cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc xây dựng các công trình thuộc diện được miễn cấp phép xây dựng theo quy định Luật Xây dựng phải tuân thủ các quy định về kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và hoàn thành thi công xây dựng; theo đó, Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư các công trình đang triển khai thi công xây dựng và các công trình đã hoàn thành thi công xây dựng chuẩn bị đưa vào sử dụng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, phải thực hiện theo các nội dung sau:

Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày khởi công công trình, chủ đầu tư phải có báo cáo thông tin công trình bằng văn bản (theo Mẫu số 01 Phụ lục V Thông tư số 26/2016/TT-BXD) đến cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp để cơ quan chuyên môn về xây dựng lập kế hoạch thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định.

Căn cứ theo kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với công trình đã được chủ đầu tư báo cáo thông tin như đã nêu trên, khi công trình đã hoàn thành thi công xây dựng chuẩn bị đưa vào sử dụng, chủ đầu tư phải có trách nhiệm báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình bằng văn bản (theo Mẫu số 02 Phụ lục V Thông tư số 26/2016/TT-BXD) đến cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp để kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình theo đúng quy định.

Trường hợp chủ đầu tư không chấp hành sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ.

Trường hợp chủ đầu tư tự bàn giao, đưa hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định, thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điểm c Khoản 5 Điều 17 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ.

Ngoài ra, ngày 30/8/2018 UBND tỉnh Khánh Hòa đã có Văn bản số 8932/UBND-XDNĐ V/v xử lý các công trình không thực hiện nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng; theo đó, UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo các các sở ngành thực hiện một số nội dung liên quan để xử lý đối với các công trình theo quy định phải thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu nhưng chủ đầu tư không báo cáo cơ quan có thẩm quyền để tổ chức kiểm tra. Sở Xây dựng đã có Văn bản số 4261/SXD-KTCL ngày 31/10/2018 gửi Sở Du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố; theo đó đề nghị các cơ quan, tổ chức khi thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến các dự án cần yêu cầu chủ đầu tư cung cấp văn bản của cơ quan chuyên môn về xây dựng có thẩm quyền chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư đối với công trình (theo Mẫu số 03 Phụ lục V kèm theo Thông tư số 26/2016/TT-BXD), làm cơ sở để xem xét giải quyết thủ tục hành chính của đơn vị theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 8932/UBND-XDNĐ nêu trên.

Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan và các chủ đầu tư xây dựng công trình nghiêm túc thực hiện quy định của pháp luật. Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có vướng mắc hoặc cần trao đổi thông tin, đề nghị các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư liên hệ trực tiếp Phòng Kỹ thuật và chất lượng công trình – Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, địa chỉ: Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang (hoặc số điện thoại 0258.3822018) để được hướng dẫn.

Sở Xây Dựng Khánh Hòa

Đọc thêm

lên đầu trang