Quyết định phê duyệt chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2018

23/10/2018 03:04

(32)

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 03/2014/QĐ-TTg ngày 14/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý Nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1836/SKHĐT-XTĐT ngày 14/6/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình Xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2018.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Trưởng ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
– TTTU và UBND tỉnh;
– Trung tâm XTĐT Miền Trung;
– Các tổ chức, Hội doanh nghiệp;
– Trung tâm công báo tỉnh;
– Đài PT-TH Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa;
– Các phòng chuyên môn VP UBND tỉnh;
-Lưu VT, HB, HN, Tle.
DN-6.20

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH

Lê Đức Vinh

CHƯƠNG TRÌNH

XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1864/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa)

I. Quan điểm, định hướng, mục tiêu:

1. Quan điểm:

– Tiếp tục huy động các nguồn vốn đặc biệt là nguồn vốn trực tiếp nước ngoài nhằm khai thác tiềm năng kinh tế biển tại 3 vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh: thành phố Nha Trang, vịnh Cam Ranh và Khu kinh tế Vân Phong một cách đồng bộ, hiệu quả theo Nghị quyết của Tỉnh ủy tại số 08-NQ/TU, 09-NQ/TU và 10-NQ/TU đã ban hành ngày 11/7/2016;

– Các hoạt động xúc tiến đầu tư phải trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, tập trung xúc tiến đầu tư các đối tác chiến lược, các địa bàn trọng điểm ở nước ngoài để thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các ngành, dự án có giá trị gia tăng lớn, thân thiện với môi trường và có tính lan tỏa lớn để thu hút đầu tư từ các nhà đầu tư, đối tác liên quan khác.

– Coi cải thiện môi trường đầu tư là trọng tâm trong công tác xúc tiến đầu tư. Tập trung tạo điều kiện cho các dự án đã được cấp phép triển khai thực hiện nhanh chóng và thuận lợi.

– Hỗ trợ cung cấp thông tin nhanh, chính xác cho các nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội đầu tư vào tỉnh Khánh Hòa. Từng bước nâng cao tính cạnh tranh của môi trường đầu tư tỉnh Khánh Hòa so với các tỉnh trong khu vực.

– Khuyến khích huy động các nguồn xã hội hóa để thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư.

2. Định hướng xúc tiến đầu tư:

– Năm 2018 là năm thứ 3 thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020 tỉnh Khánh Hòa, nhu cầu vốn đầu tư phát triển để đáp ứng các mục tiêu kinh tế – xã hội của giai đoạn mới là rất lớn, trong khi khả năng đáp ứng của ngân sách tỉnh rất hạn chế. Do đó, các hoạt động xúc tiến đầu tư phải thực sự khả thi, hiệu quả, tránh lãng phí.

– Khuyến khích tham gia hoặc phối hợp tổ chức các chương trình đối ngoại, giao lưu văn hóa, xúc tiến đầu tư do Bộ ngành trung ương tổ chức nhằm kết hợp với hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư của tỉnh.

– Khuyến khích liên kết, hợp tác với các địa phương, các tổ chức trong nước và nước ngoài để phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh cũng như tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, trao đổi công nghệ, đào tạo nhân lực.

– Tập trung hướng đến các thị trường trọng điểm: Nhật Bản, Hoa Kỳ, Hàn Quốc,… và một số nước trong khu vực EU, các nước có quan hệ ngoại giao, kết nghĩa với tỉnh Khánh Hòa kêu gọi các công ty đa quốc gia có tiềm lực, kinh nghiệm nhằm tạo sức lan tỏa, khai thác mạng lưới kinh doanh và quan hệ đối tác rộng lớn.

– Coi cải thiện môi trường đầu tư là trọng tâm công tác xúc tiến đầu tư, lấy công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ làm hạt nhân hỗ trợ các nhà đầu tư giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai đầu tư, kinh doanh nhanh chóng, hiệu quả.

– Tăng cường công tác thông tin – truyền thông đến với các đối tác, các nhà đầu tư, các cơ quan ngoại giao, thông tấn, báo chí trong và ngoài nước về con người, hình ảnh, môi trường đầu tư, các hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh Khánh Hòa.

– Hoạt động XTĐT phải gắn kết với các hoạt động xúc tiến du lịch, thương mại, các hoạt động giao lưu văn hóa.

3. Mục tiêu:

– Tổ chức Hội nghị Quảng bá xúc tiến đầu tư, du lịch, thương mại Nha Trang, Khánh Hòa – Nhật Bản 2018 tại Nhật Bản dự kiến vào cuối quý III/2018.

– Đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp tỉnh Khánh Hòa, trong đó tập trung thu hút đầu tư phát triển hạ tầng KKT, KCN, CCN; thu hút các dự án thứ cấp vào các ngành, lĩnh vực như: sản xuất thiết bị năng lượng, thiết bị điện, điện tử, thiết bị linh kiện hàng hải, thiết bị gia dụng, chế biến nông lâm thủy sản; cảng biển, đóng tàu, công nghiệp phụ trợ đóng tàu; năng lượng tái tạo, năng lượng sạch;….

– Phát triển nông nghiệp theo hướng áp dụng công nghệ cao, bền vững cho ra sản phẩm chất lượng, năng suất cao, cạnh tranh với các khu vực lân cận.

– Ngoài ra, đẩy mạnh liên doanh, liên kết trong và ngoài nước phát triển dịch vụ du lịch, đào tạo nguồn nhân lực, trong đó ưu tiên đào tạo nhân lực trình độ cao trong các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật.

II. Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2018:

1. Hoạt động nghiên cứu, đánh giá tiềm năng thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư:

– Liên kết chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan Trung ương các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài nắm bắt thông tin tình hình kinh tế thế giới, chính sách, pháp luật, môi trường đầu tư, tập quán, … của các quốc gia, vùng lãnh thổ để tổ chức các đoàn công tác do lãnh đạo tỉnh dẫn đầu đi thăm và làm việc, ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào tỉnh.

– Tiếp tục mở rộng và đẩy mạnh quan hệ của tỉnh với các nước, tập đoàn kinh tế, tài chính quốc tế; tranh thủ các nguồn vốn, công nghệ, tri thức và các nguồn viện trợ để phục vụ phát triển kinh tế – xã hội.

– Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, dự báo tình hình các vấn đề kinh tế thế giới và khu vực, mô hình và kinh nghiệm phát triển của các địa phương trong và ngoài nước; nghiên cứu pháp luật, tập quán kinh doanh, thương mại quốc tế.

– Đăng ký tham gia các hoạt động xúc tiến đầu tư ở nước ngoài do các bộ, ngành trung ương tổ chức.

2. Hoạt động xây dựng cơ sử dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư:

– Thực hiện thống kê số liệu thu hút đầu tư, số liệu hoạt động sản xuất kinh doanh của tỉnh để làm cơ sở quản lý và định hướng công tác xúc tiến đầu tư.

– Thường xuyên cập nhật các thông tin về tiềm năng, thế mạnh, định hướng thu hút đầu tư,chính sách ưu đãi đầu tư, công tác đối ngoại, quy hoạch ngành … trên trang thông tin điện tử bằng nhiều thứ tiếng (Việt, Anh, Nhật, Nga,…).

– Thường xuyên cập nhật thông tin của tỉnh trên trang điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương, … phục vụ công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư theo quy định.

3. Hoạt động xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư:

Trên cơ sở kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2017 -2020, các quy hoạch ngành, lĩnh vực, định hướng phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm tiếp tục rà soát, cập nhật danh mục các dự án kêu gọi đầu tư vốn ngoài ngân sách tỉnh và xây dựng profile chi tiết các dự án kêu gọi đầu tư.

4. Hoạt động xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư:

Thường xuyên đổi mới tài liệu xúc tiến đầu tư nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, các chính sách ưu đãi đầu tư, định hướng phát triển, các ngành, nghề, lĩnh vực trọng điểm thu hút đầu tư của tỉnh một cách hiệu quả như:

– Brochure giới thiệu tổng quan về tỉnh Khánh Hòa, định hướng thu hút đầu tư.

– Danh mục dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2018-2020.

– Clip video giới thiệu môi trường đầu tư của tỉnh (3 vùng trọng điểm, Đặc khu hành chính kinh tế Bắc Vân Phong).

– Power point phục vụ cho các bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh.

5. Hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư:

– Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản và Hội nghị xúc tiến đầu tư tại tỉnh Khánh Hòa.

– Thực hiện chiến dịch Email-marketing sau các hội nghị xúc tiến đầu tư, gửi thư cảm ơn, trả lời các thắc mắc, ý kiến của các đại biểu tham dự hội nghị.

– Lồng ghép hoạt động xúc tiến đầu tư với hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch, giao lưu văn hóa; các buổi tiếp, làm việc với các đoàn khách quốc tế, cũng như thông qua các chuyến công tác của lãnh đạo tỉnh đi nước ngoài.

– Thông qua các tổ chức, hiệp hội đầu tư, thương mại, du lịch nước ngoài có trụ sở tại Việt Nam, công ty tư vấn, các cơ quan truyền thông trong và ngoài nước cung cấp thông tin, hình ảnh về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Khánh Hòa.

6. Hoạt động đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư:

– Tích cực tham gia các khóa đào tạo, tập huấn về xúc tiến đầu tư do Bộ, ngành tổ chức.

– Học tập kinh nghiệm địa phương có chỉ số PCI cao nhằm tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư.

7. Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư:

– Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung của Bản cam kết về tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp mà tỉnh Khánh Hòa đã ký với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

– Cung cấp thông tin về tình hình kinh tế – xã hội, tình hình đầu tư, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch ngành, thủ tục đầu tư, chính sách ưu đãi đầu tư, tiềm năng, thị trường, xu hướng, đối tác khi có yêu cầu của nhà đầu tư, doanh nghiệp.

– Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài đến khảo sát, tìm hiểu môi trường đầu tư và tiến hành đầu tư tại tỉnh.

– Tiếp nhận, tổng hợp và chuyển cơ quan chuyên môn có thẩm quyền giải quyết các đề xuất kiến nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp.

– Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, kỹ năng quản trị và môi trường đầu tư, tập quán của một số nước trọng điểm đến các doanh nghiệp kinh doanh tại tỉnh.

– Tổ chức Hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp ít nhất 02 lần/năm nhằm giải đáp vướng mắc, tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, doanh nghiệp trong quá trình đầu tư, kinh doanh.

8. Hoạt động hợp tác về xúc tiến đầu tư:

– Phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ ngành Trung ương, các cơ quan đại diện ngoại giao, đại diện xúc tiến đầu tư của Việt Nam tại các nước để tổ chức các hoạt động XTĐT ở trong nước và nước ngoài.

– Tăng cường kết nối, hợp tác với các Hội, Hiệp hội nước ngoài tại Việt Nam nhằm thông tin về môi trường đầu tư, định hướng thu hút đầu tư, hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh đến với các nhà đầu tư nước ngoài, mời gọi đầu tư theo ngành, lĩnh vực trọng điểm.

– Hỗ trợ các công ty kinh doanh hạ tầng KCN, CCN trong việc xúc tiến, kêu gọi các dự án thứ cấp vào KCN, CCN.

III. Giải pháp thực hiện:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

– Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, BQL KKT Vân Phong và các đơn vị liên quan tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư, du lịch, thương mại Nha Trang, Khánh Hòa – Nhật Bản vào cuối quý 3 năm 2018 tại Osaka, Nhật Bản thu hút dự án vào các ngành, lĩnh vực trọng điểm ưu tiên đầu tư.

– Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tiến hành rà soát danh mục dự án kêu gọi đầu tư phù hợp với các quy hoạch được quyệt và hỗ trợ nhà đầu tư khảo sát, nghiên cứu lập dự án đầu tư.

– Thường xuyên đổi mới tài liệu, ấn phẩm, video clip phục vụ hoạt động xúc tiến đầu tư và biên dịch thành nhiều thứ tiếng (Anh, Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp …).

– Thống kê số liệu thu hút vốn đầu tư nước ngoài theo lĩnh vực, đối tác và cập nhật trên trang thông tin điện tử của Sở theo quý, 6 tháng, năm.

– Xây dựng kho hình ảnh đẹp, chất lượng cao để phục vụ công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư của tỉnh.

– Chủ trì, phối hợp với Văn phòng đại diện Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tại Khánh Hòa và các sở ban ngành tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp vào giữa năm và cuối năm 2018 nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp.

2. Sở Ngoại vụ:

– Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản và Hội nghị Xúc tiến đầu tư tại tỉnh Khánh Hòa.

– Thông qua các hội nghị, hội thảo, sự kiện quốc tế được tổ chức tại tỉnh lồng ghép hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch nhằm quảng bá, giới thiệu hình ảnh của tỉnh, tiềm năng thế mạnh, cơ chế, chính sách, định hướng thu hút đầu tư, sản phẩm đặc trưng,…

– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các đoàn công tác của tỉnh đi tìm hiểu, làm việc với các địa phương nước ngoài theo lời mời và kế hoạch đã thống nhất với địa phương bạn để xúc tiến triển khai thực hiện các nội dung hợp tác đầu tư đã ký kết với tỉnh Khánh Hòa. Đồng thời, tiếp tục triển khai việc mở rộng quan hệ kết nghĩa, hợp tác với một số địa phương nước ngoài như: thành phố Lorient (Pháp), thành phố Agadir (Ma-rốc), thành phố Bunbury (Úc), thành phố Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ), thành phố Nogaya, tỉnh Aichi và tỉnh Kagoshima của Nhật Bản…

– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giới thiệu môi trường đầu tư của tỉnh đến các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài, các cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam, các hiệp hội nước ngoài, các tập đoàn kinh tế, các nhà đầu tư tiềm năng.

3. Sở Công thương:

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh phê duyệt các nội dung sau để phục vụ hội nghị xúc đầu tư:

– Chính sách hỗ trợ phát triển KCN, CCN trên địa bàn tỉnh.

– Quy chế phối hợp quản lý KCN, CCN trên địa bàn tỉnh.

– Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2015-2025, định hướng đến năm 2030; Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035; Quy hoạch phát triển hệ thống chợ, trung tâm thương mại, siêu thị tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn 2030; Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016- 2025, tầm nhìn 2030.

4. Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong:

– Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản và Hội nghị Xúc tiến đầu tư tại tỉnh Khánh Hòa thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Vân Phong, vào tỉnh Khánh Hòa;

– Triển khai thực hiện Đề án Đặc khu kinh tế Bắc Vân Phong sau khi Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt được Quốc hội thông qua.

– Tiếp tục hỗ trợ tập đoàn Sumitomo hoàn thành thủ tục đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1 để có thể khởi công vào năm 2018; hỗ trợ liên doanh Petrolimex và tập đoàn JX Nippon Oil triển khai các thủ tục đầu tư dự án Tổ hợp lọc hóa dầu Nam Vân Phong.

– Trọng tâm hướng vào nhóm nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư vào Khu phát triển công nghiệp Dốc Đá Trắng, đồng thời kêu gọi thu hút đầu tư vào các dự án lớn, có tính động lực như: Khu phức hợp công nghiệp Ninh Hải, Khu phát triển công nghiệp Ninh Tịnh, Khu đô thị Đông Bắc Ninh Hòa và các dự án thứ cấp tại KCN Ninh Thủy, hạ tầng KCN Nam Cam Ranh.

5. Các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố:

Triển khai thực hiện chương trình này một cách hiệu quả và phù hợp với chức năng nhiệm vụ của đơn vị, đồng thời định kỳ báo cáo 6 tháng (trước ngày 20/5) và báo cáo năm (trước ngày 30/10) về kết quả thực hiện Chương trình Xúc tiến đầu tư gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

6. Đài Phát thanh truyền hình Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa:

Thường xuyên thực hiện các tin bài, phóng sự, thước phim quảng bá, hình ảnh, môi trường đầu tư, định hướng thu hút đầu tư, các chính sách mới của tỉnh trên Báo Khánh Hòa, Đài KTV.

7. Các đơn vị kinh doanh hạ tầng KCN, CCN:

– Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng các KCN, CCN; cùng với tỉnh tổ chức kêu gọi các dự án thức cấp tại các hoạt động xúc tiến đầu tư.

– Báo cáo bằng văn bản về tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng, tình hình thu hút đầu tư; những khó khăn, vướng mắc, các đề xuất, kiến nghị (nếu có) đến Sở Kế hoạch và Đầu tư định kỳ hàng tháng, quý, theo 06 tháng (trước 20/5) và năm (trước 30/10) để kịp thời giải quyết khó khăn của các đơn vị cũng như phối hợp trong công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư.

IV. Tổ chức thực hiện:

– UBND tỉnh giao các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan thực hiện như sau:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai có hiệu quả, đúng mục tiêu, định hướng của chương trình xúc tiến đầu tư.

2. Sở Ngoại vụ Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và đơn vị liên quan thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư, kết hợp các hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch trong công tác đối ngoại.

3. Sở Du lịch và Sở Công thương chủ động lòng ghép các hoạt động xúc tiến du lịch, xúc tiến thương mại với hoạt động xúc tiến đầu tư.

4. Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí bảo đảm thực hiện các hoạt động của Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2018.

5. Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong triển khai thực hiện các hoạt động liên quan KKT, KCN và có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình này.

6. Các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện có hiệu quả Chương trình xúc tiến đầu tư theo đúng mục tiêu, định hướng đề ra.

7. Các Hội, Hiệp hội, VCCI Khánh Hòa tăng cường liên doanh, liên kết thu hút đầu tư vào tỉnh.

8. Các đơn vị kinh doanh hạ tầng KCN, CCN phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong trong công tác xúc tiến, kêu gọi các nguồn vốn đầu tư vào tỉnh.

V. Kinh phí hoạt động xúc tiến đầu tư năm 2018:

KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1864/QĐ-UBND ngày 28/6/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa)

STT

Loại hoạt động xúc tiến đầu tư

Đơn vị thực hiện

Thời gian dự kiến

Nội dung của hoạt động

Kinh phí (Triệu đồng)

1

Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư

Sở KH&ĐT

Quý II

Đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm xúc tiến đầu tư trong nước và ngoài nước.

100

BQLKKT Vân Phong

Quý III, IV

20

2

Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư

Sở KH&ĐT

Cả năm

Thu thập, cập nhật thông tin trên trang điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa (bao gồm tiếng Việt và tiếng Anh)

30

BQLKKT Vân Phong

Cả năm

Thu thập, cập nhật thông tin trên trang điện tử của Ban Quản lý (bao gồm tiếng Việt và tiếng Anh)

20

3

Xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư

Sở KH&ĐT

Quý III

Rà soát, xây dựng Danh mục dự án kêu gọi đầu tư vốn ngoài ngân sách tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020, viết dự án khái quát,

50

4

Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư

Sở KH&ĐT

Quý I

Biên tập, in ấn, dịch tiếng nước ngoài Brochure; video clip, USB; bảng đồ, và các tài liệu khác; mua tác quyền ảnh;…

200

BQLKKT Vân Phong

Quý I

100

5

Các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư

Sở KH&ĐT

Cả năm

Giới thiệu hình ảnh, thông tin của tỉnh trên tạp chí, báo, đài.

60

Theo giấy mời

Tổ chức Hội nghị XTĐT 2018 tại Nhật Bản

Ngân sách tỉnh cấp kinh phí khi xác định được quy mô

BQLKKT Vân Phong

Cả năm

Giới thiệu hình ảnh, thông tin của tỉnh trên tạp chí, báo, đài; tham gia hội nghị, hội thảo…

30

6

Đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư

Sở KH&ĐT

Theo giấy mời

Tham gia tập huấn, hội nghị, hội thảo, học tập kinh nghiệm

100;

BQLKKT Vân Phong

Theo giấy mời

20

7

Hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư

Sở KH&ĐT

Tháng 6 và tháng 11

Hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2018 (02 lần)

70

BQLKKT Vân Phong

Hỗ trợ, hướng dẫn về thủ tục đầu tư, chính sách đầu tư liên quan, giải quyết khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp …

10

8

Thực hiện các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế về xúc tiến đầu tư

Sở KH&ĐT

Theo giấy mời

Kết hợp hoạt động xúc tiến đầu tư

200

 

Tổng cộng

 

 

 

1.010

Đọc thêm

lên đầu trang