Đối tượng được miễn thu lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân

11/07/2017 11:44

(11)

. Ông Lê Hữu Hoàng – Giám đốc Sở Tài chính cho biết:

Ngày 14-12-2016, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 39 về quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch, lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí cấp chứng minh nhân dân (CMND) trên địa bàn tỉnh.

Ông Lê Hữu Hoàng - Giám đốc Sở Tài chính
Ông Lê Hữu Hoàng – Giám đốc Sở Tài chính

Tại khoản 3 Điều 1 của nghị quyết quy định các trường hợp không thu lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí cấp CMND có đối tượng: “công dân thuộc xã, thị trấn vùng cao theo quy định của Ủy ban Dân tộc”. Ý kiến của nhiều cơ quan, đơn vị cho rằng cần phải quy định cụ thể hơn đối tượng này. Mặt khác, tại khoản 4, Điều 10 Luật Phí và Lệ phí không quy định các trường hợp không thu. Vì vậy, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh cho phép sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 39 cho phù hợp với thực tế và phù hợp với Luật Phí và Lệ phí.

– Cụ thể, nội dung sửa đổi như thế nào thưa ông?

– Theo nội dung nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 4 này, nội dung Nghị quyết 39 năm 2016 của HĐND tỉnh sẽ được sửa đổi, bổ sung các trường hợp không thu gồm: không thu lệ phí đăng ký cư trú đối với các trường hợp sau: bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệt sĩ, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ; thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; hộ gia đình thuộc diện xóa đói, giảm nghèo; công dân thuộc xã, thị trấn vùng cao theo quy định của Ủy ban Dân tộc và không thu lệ phí cấp CMND đối với các trường hợp sau: bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệt sĩ, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ; thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; hộ gia đình thuộc diện xóa đói, giảm nghèo; công dân thuộc xã, thị trấn vùng cao theo quy định của Ủy ban Dân tộc quy định tại Khoản 3, Điều 1 của Nghị quyết số 39.

Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 4, Điều 1 Nghị quyết số 39 về đối tượng được miễn thu lệ phí đăng ký cư trú. Cụ thể, đối tượng được miễn gồm các trường hợp sau: bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệt sĩ, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ; thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh; người hưởng chính sách như thương binh; con dưới 18 tuổi của người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; công dân dưới 16 tuổi; công dân dưới 18 tuổi mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo; người khuyết tật; người cao tuổi; công dân thường trú tại thôn đặc biệt khó khăn thuộc khu vực II, III và các hộ gia đình dân tộc thiểu số và miền núi thuộc khu vực I theo Quyết định 582 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, trường hợp đăng ký cấp lần đầu đối với cấp sổ hộ khẩu gia đình, sổ tạm trú; đăng ký điều chỉnh thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính hoặc do lỗi của cơ quan quản lý cư trú.

Sửa đổi, bổ sung Điểm c, Khoản 4, Điều 1 Nghị quyết số 39 về đối tượng được miễn thu lệ phí cấp CMND (không bao gồm tiền ảnh của người được cấp CMND). Các trường hợp được miễn gồm: bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệt sĩ, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ; thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh; người hưởng chính sách như thương binh; con dưới 18 tuổi của người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; công dân dưới 16 tuổi; công dân dưới 18 tuổi mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo; người khuyết tật; người cao tuổi; công dân thường trú tại thôn đặc biệt khó khăn thuộc khu vực II, III và các hộ gia đình dân tộc thiểu số và miền núi thuộc khu vực I theo Quyết định 582 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, công dân được cấp CMND lần đầu, cấp đổi CMND do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính hoặc khi có sai sót về thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, trên CMND do lỗi của cơ quan quản lý cư trú cũng được miễn thu lệ phí cấp CMND.

– Xin cảm ơn ông!

HẢI LĂNG (Thực hiện)

Đọc thêm

lên đầu trang