Bản đồ quy hoạch 1/500 là gì? Giải thích ý nghĩa bản đồ 1/500, 1/2.000, 1/5.000

21/12/2018 01:10

(184)

Khi công việc của bạn liên quan đến các lĩnh vực Bất động sản, xây dựng, nhà đất, quy hoạch, bồi thường giải tỏa… bạn sẽ thường xuyên gặp phải các loại bản đồ quy hoạch 1/500, 1/2.000, 1/5.000 hoặc lớn hơn nữa như 1/25.000, 1/50.000. Vậy nhiệm vụ và ý nghĩa của các loại bản đồ theo từng tỉ lệ này là gì?

Bài viết khác: Bản đồ quy hoạch các dự án Thành phố Nha Trang

Bản đồ quy hoạch 1/40.000 khu kinh tế Vân Phong
Bản đồ quy hoạch 1/40.000 khu kinh tế Vân Phong

Bản đồ sẽ có tỉ lệ tương ứng theo chức năng, nhiệm vụ Quy hoạch

Điều 3 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, phần giải thích từ ngữ định nghĩa:

  • Quy hoạch đô thị là việc tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và nhà ở để tạo lập môi trường sống thích hợp cho người dân sống trong đô thị, được thể hiện thông qua đồ án quy hoạch đô thị.
  • Đồ án quy hoạch đô thị là tài liệu thể hiện nội dung của quy hoạch đô thị, bao gồm các bản vẽ, mô hình, thuyết minh và quy định quản lý theo quy hoạch đô thị”.
Khoản 2 điều 25 Luật quy hoạch đô thị: Bản vẽ của đồ án quy hoạch chung thành phố trực thuộc trung ương được thể hiện theo tỉ lệ 1/25.000 hoặc 1/50.000. Đồ án quy hoạch phải thể hiện rõ khu vực nội thị và các khu vực dự kiến phát triển.

Nhiệm vụ của quy hoạch phân khu phải xác định phạm vi ranh giới, diện tích, tính chất khu vực lập quy hoạch, chỉ tiêu dự kiến về dân số, sử dụng đất, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật; yêu cầu, nguyên tắc cơ bản về phân khu chức năng để bảo đảm phù hợp về không gian kiến trúc, đấu nối hạ tầng kỹ thuật với quy hoạch chung đã được phê duyệt và các khu vực xung quanh.

Luật quy hoạch đô thị quy định cũng quy định tỉ lệ bản đồ quy hoạch chung đối với thành phố thuộc tỉnh, thị xã là 1/10.000 hoặc 1/25.000. Đối với thị trấn là 1/5.000 hoặc 1/10.000.
Bản đồ có tỉ lệ 1/15.000 tổng hợp các dự án khu vực phía Tây và trung tâm thành phố Nha Trang
Bản đồ có tỉ lệ 1/15.000 tổng hợp các dự án khu vực phía Tây và trung tâm thành phố Nha Trang

Nhiệm vụ của quy hoạch chi tiết phải xác định giới hạn về chỉ tiêu sử dụng đất, dân số; yêu cầu, nguyên tắc về tổ chức không gian kiến trúc, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật trong khu vực lập quy hoạch, bảo đảm phù hợp với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đã được phê duyệt và khu vực xung quanh.

Tùy theo chức năng, nhiệm vụ, cấp độ của từng đồ án: quy hoạch chung, quy hoạch phân khu hay quy hoạch chi tiết mà các bản đồ được quy định tỉ lệ tương ứng.

Ý nghĩa của các loại bản đồ quy hoạch 1/500, 1/2.000, 1/5.000

Bản đồ quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 

Bản đồ quy hoạch 1/500 là gì? Về bản chất, bản đồ 1/500 cụ thể hóa nội dung quy hoạch phân khu và quy hoạch chung.

Bản đồ quy hoạch chi tiết bố trí cụ thể tất cả các công trình trên đất. Về hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch chi tiết bố trí đến từng ranh giới lô đất.

Nói cách khác, bản đồ quy hoạch chi tiết 1/500 chính là quy hoạch tổng mặt bằng của các dự án dầu tư xây dựng, là cơ sở để định vị công trình, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật xây dụng công trình và thực hiện xây dựng.

Trên thực tế, đối với các dự án Bất động sản Nha Trang thì bản đồ 1/500 là loại bản đồ có quy hoạch chia lô chi tiết, loại đất, các tiêu chuẩn xây dựng (liền kề, biệt thự, cây xanh, cao tầng…), các nút giao thông của dự án kết nối với thành phố, với các khu dân cư xung quanh. Một dự án chưa thể được mở bán nếu chưa được phê duyệt bản đồ quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500.

Bản đồ quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 dự án khu đô thị Phúc Khánh 2, xã Vĩnh Trung - Nha Trang và xã Diên An - Diên Khánh
Bản đồ quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 dự án khu đô thị Phúc Khánh 2, xã Vĩnh Trung – Nha Trang và xã Diên An – Diên Khánh

Bản đồ quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 

Bản đồ quy hoạch 1/2.000 phân chia và xác định chức năng sử dụng đất và mạng lưới công trình hạ tầng nhằm cụ thể hóa nội dung của quy hoạch chung đô thị.

Nội dung của quy hoạch phân khu bao gồm: xác định phạm vi ranh giới, diện tích, tính chất khu vực lập quy hoạch, chỉ tiêu dự kiến về dân số, sử dụng đất, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đối với từng ô phố và đấu nối hạ tầng kỹ thuật chung; xác định chức năng sử dụng đất cho từng khu đất; nguyên tắc tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan và đánh giá tác môi trường chiến lược.

Mặt khác quy hoạch này có nhiều nội dung xác định vị trí công trình kỹ thuật và ranh giới trên đất. Do đó quy hoạch này liên quan mật thiết với quyền sờ hữu về đất đai (về quyền sử dụng đất), vì vậy nó có giá trị pháp lý cao, nó là căn cứ để giải quyết tranh tụng.

Bản đồ quy hoạch chung tỉ lệ 1/5.000 

Bản đồ quy hoạch 1/5.000 có giá trị xác định các khu vực chức năng, những định hướng tính giao thông, sẽ rõ ràng mốc giới, địa giới của các phần đất dành để phát triển hạ tầng đường, cầu, cống, điện, trường học, khu dân cư, cây xanh, hồ nước…

Có thể nói, bản đồ quy hoạch 1/5.000 là cơ sở gốc để xác định mục tiêu phát triển, kêu gọi đầu tư cũng như vấn đề giải phóng mặt bằng, đền bù, di dân…

Đọc thêm

lên đầu trang